آگهی های ویژه:

آگهی های به روز شده:

1
بنر
بنر

خدمات فنی و مهندسی، طراحی و اجرا

ارائه خدمات فنی و مهندسی ، طراحی و اجرا ، هزینه خدمات فنی و مهندسی، طراحی و اجرا

خدمات فنی و مهندسی، طراحی و اجرا عبارتند از خدماتی مانند عملیات مطالعاتی ، طراحی، ارزیابی فنی و مهندسی و اجراسازی پروژه یا ساخت تجهیزات یا ماشین آلات مختلف. به طور نمونه شرکتی قادر است مطالعات تجهیزات و نوسازی اراضی را انجام داده و بر اساس مطالعات خود بندهای خاکی یا سازه های آبگیر را طراحی هیدرولیکی نماید و همان شرکت  یا شرکتی دیگر قادر است عملیات اجراسازی آن طرح را انجام دهد.

فهرست موضوعی تجهیزات

آگهی های ویژه

sanatindex

آگهی های به روز شده:

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
صنعت
بنر